board

JS BOARD MEMBERS 2016 – 2017

 

Co-President
Akari Furukawa ’20
koji

Co-President
Sky Russell ’20
sky

Hana Seita ’19

hana
Rena Simkowitz ’19
rena
Ayami Kawasaki ’18
ayami
Kazuma Makihara ’18
kazuma
Ryosuke Takashima ’19
ryosuke

Tom Nakata ’19
tom
Eagon Meng ’17
eagon
Tomoya Hasegawa ’18
tomo

Koji Everard ’20
koji